Általános Szolgáltatási Feltételek

 • 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) tartalma

  A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: Szabályza) a Virág János László ev. (székhely: 1204 Budapest, Előd utca 107/B., adószám: 69163492-1-43, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.megvitatom.hu internetes honlap (továbbiakban: Weblap) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

  Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetve mindenki, aki a Weblap bármely szolgáltatását igénybe veszi.

  A Szolgáltatás bármely részének használatával a Felhasználó a jelen Szabályzat feltételeit elfogadja.

  A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználót. Amennyiben Felhasználó a módosítást követően bármely Szolgáltatást használni kezd, az a módosítás elfogadásának minősül.

  Jelen Szabályzatból linkelt egyéb dokumentumok a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

  2. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

  A Szolgáltatás célja a Felhasználók részére fórum szolgáltatás nyújtása.

  A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weblap bármely elemét (pl.: tartalom, design) előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmakat helyezzen el.

  3. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele

  A Szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a Regisztrációs űrlap megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. A választott Felhasználói névnek, valamint e-mail címnek egyedinek kell lennie, nem lehet olyan adat, mely a rendszerben már regisztrálva van. Hibás adatok beírásáról a Felhasználó hibaüzenetet formájában értesül.

  A Regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy megismerte a Szabályzatot, azt elfogadja és a Szolgáltatót felhatalmazza az elküldött személyes adatai kezelésére, melyeket a Szolgáltató bizalmasan kezel. Adatvédelmi irányelvek a következő címen megtekinthető: Adatvédelmi Irányelvek.

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szabályzat megszegése esetén, valamint ha a Felhasználói fiók regisztrációja a Szolgáltató érdekeit valamilyen okból kifolyólag sérti, a regisztráció törlésre kerülhet.

  A regisztrációval létrejövő belső postafiók a regisztrált felhasználók egymás közötti levelezésére, valamint a Szolgáltató által a Felhasználónak küldött, a szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzenetek, illetve a Szolgáltató egyéb szolgáltatásainak/termékeinek bemutatására szolgál.

  A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa közzétett tartalmak, információk, fotók nem ütköznek a hatályos jogszabályokba, valamint a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik és a Szolgáltatást reklám céljára nem használja.

  Szolgáltató a Fórumok moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, témákat, amelyek megsértik az adott fórum szabályzatát, moderálási alapelvek valamelyikét, átszerkesszék vagy eltávolítsák. Az általános fórum szabályzat megtekinthető a következő címen: [Általános Fórum Szabályzat (Irányelvek)](https://www.forumok.hu/faq)

  4. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata

  Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

  A Szolgáltatás, valamint a Weblapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

  Felhasználó a hozzászólás és téma közzétételével lemond a bejegyzés feletti rendelkezési jogáról. A hozzászólás szerzői joga a beküldést követően Szolgáltatót illeti meg, aki saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik fórumain közzétett hozzászólással és témával, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tárolását, módosítását vagy törlését.

  5. Felelősség

  A Szolgáltatást mindenki csak saját felelősségére használhatja.

  A Felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott valamennyi műveletért, a belépéshez használt jelszó biztonságban tartásáért.

  A Szolgáltatás használatáért (pl. a profilban feltüntetett információk, hozzászólásokban elhelyezett képek, stb.) kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által közzétett vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

  A Weblap a Felhasználók által elhelyezett harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket tartalmazhat. Amennyiben Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weblapról. Ezen felül Szolgáltató a linkek által lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

  Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

  Felhasználó a Szolgáltatás használata során nem módosíthatja a Weblap megjelenését, működését. Erre tett kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

  Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, meghibásodásból, leállásából eredő esetleges károkért.

  A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. (hálózati hibák, szerver meghibásodás, kimaradás, bármilyen eredetű leállás, szünet, adatvesztés, mások által elhelyezett romboló alkalmazások)

  A Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során hiányosan, hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért.

  Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag ezen magatartások megvalósítója felel, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát, terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, valamint egyéb hacker tevékenységeket.

  6. Adatvédelem

  A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Irányelvek rendelkezik.

  7. Egyéb rendelkezések

  A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse.

  A Weblaphoz, Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői jogok tulajdonosa, jogosultja a Szolgáltató.

  A jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

  Utolsó frissítés: Budapest, 2019.09.17.